Poistenie

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára na rodinné domy alebo trvalo obývané vily, rekreačné chaty a chalupy, bytové domy a bytové jednotky, ako aj vedľajšie stavby a ich príslušenstvo.

Čítať viac

Poistenie zodpovednosti

Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

Čítať viac

PZP a havarínne poistenie

Či už ste majiteľom nového alebo ojazdeného motorového vozidla, naše havarijné poistenie ho ochráni vo všetkých nečakaných situáciách.

Čítať viac

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie je dnes už nevyhnutnou súčasťou takmer každej cesty, či už sa jedná o dovolenkový alebo pracovný pobyt v zahraničí alebo doma.

Čítať viac

Životné poistenie

Životné poistenie je poistný produkt, ktorý v prípade náhlej smrti poistníka kryje finančné zabezpečenie rodiny , prípadne zabezpečuje poisteného zaťaženého hypotékou alebo inými pôžičkami, resp. zabezpečuje úhradu za nadštandartnú lekársku starostlivosť. Poistiť by sa mal najmä živiteľ rodiny a zabezpečiť tak okamžitú finančnú kompenzáciu výpadku príjmu domácnosti. Tento produkt prikazuje poisťovni vyplatiť v prípade úmrtia , alebo dožitia sa určitého veku poistníka dohodnutú sumu buď poistníkovi, alebo poverenej osobe.

Zobraz kalkulačku

Poistenie nehnuteľnosti

V prípade poistenia nehnuteľnosti ide o poistenie rodinných domov, trvalo obývaných chát, rekreačných chát a chalúp, bytových domov a bytových jednotiek. Taktiež sa dajú poistiť vedľajšie stavby ako- garáže, záhradné chatky,ploty, hospodárske budovy,oporné múry apod. V prípade vybratých nehnuteľnosti je múdre si nechať poistiť aj príslušenstvo – studne , žumpy, septiky, domáce bazény, strojné a elektronické zariadenia a podobne. Čítaj ďalej……. Pri poistení nehnuteľnosti treba mať na zreteli fakty ako nová hodnota nehnuteľnosti (keď vek budovy presiahne stanovený počet rokov, poistné plnenie bude primerane krátené o amortizáciu ) a riziko podpoistenia nehnuteľnosti (obyčajne z dôvodu, aby poistník ušetril na poistnom, stanoví si príliš nízku poistnú sumu.

Príklad : Kúpite si nový rodinný dom za 180 000 €, pričom od banky si vezmete hypotéku na 90 000 €, banke stačí poistenie vinkulovať na 90 000 €, klient si stanoví poistnú sumu 90 000 €, dochádza teda k 50%-nému podpoisteniu. Za pár mesiacov zažijete víchricu a zničí Vám to strechu v hodnote 15 000 € – Výpočet poistného plnenia bude nasledovný. Poistná hodnota – nová hodnota domu … 180 000 € Poistná suma stanovená v poistnej zmluve … 90 000 € Výška víchricou spôsobenej škody – náklady na opravu strechy … 15 000 € Poistné plnenie s uplatnením podpoistenia … 7 500 € Je to len pár desiatok eur a nemusíte byť po poistnej udalosti stratový.

Zobraz kalkulačku

Poistenie zodpovednosti

Z veľkého množstva možnosti poistení zodpovednosti za škodu k najčastejším poisteniam patrí poistenie zodpovednosti za škodu spôsobebú pri výkone povolania ( poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi najmä poškodenie, zničenie majetku zamestnávateľa, stratu zverených predmetov, vyrobenie nepodarku alebo vadne vykonanú prácu, atď. ) a poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti . S vlastníctvom alebo prenajímaním bytu alebo domu súvisí aj riziko škody spôsobenej inému na zdraví, usmrtením alebo na veci, vrátane ušlého zisku. Škodu musí vlastník nehnuteľnosti uhradiť aj vtedy, keď ju priamo nezavinil. V poistnej zmluve pre poistenie nehnuteľného majetku je obyčajne možné si dojednať aj poistenie zodpovednosti z vlastníctva,držby alebo prenájmu nehnuteľnosti

Povinné zmluvné a havarijné poistenie auta

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla ( PZP ) je vymedzené zákonom č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení vozidla, je povinné pre každého držiteľa, prípadne vlastníka, prevádzkovateľa či nájomcu)kryje škody, ktoré spôsobí vodič prevádzkou vozidla …………. Havarijné poistenie auta chráni vaše vozidlo nielen v prípade nehody, ale aj v prípade odcudzenia, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti či vandalizmu.

Zobraz kalkulačku

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie kryje finančné náklady poisteného v prípade dovoleniek alebo pracovnej cesty v zahraničí alebo na Slovensku. Pri poistení len na Slovensku nie je možné poistiť liečebné náklady, len úrazové poistenie, batožinu, zodpovednosť za škodu, atď. Na Slovensku je dôležité poistenie nákladov na zásah horskej služby, tzv. poistenie do hôr. Typy cestovných poisteni : krátkodobé cestovné poistenie celoročné cestovné poistenie ( celoročné poistenie s opakovaným výjazdom, celoročné poistenie s dlhodobým pobytom ) Rozsah krytia cestovného poistenia : ( poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí, úrazové poistenie v cestovnom poistení, poistenie batožiny v cestovnom poistení, poistenie storna , asistenčné služby)

Zobraz kalkulačku

© 2024 imarex.sk